wodomierz

Na podstawie art. 24 ust 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123, poz.858) ogłaszamy taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kostrzyn, pozytywnie zweryfikowaną i wprowadzoną na mocy Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy obowiązywać będą od 01.04.2015r. do 31.03.2016r. Ceny nie ulegają zmianie.

Ceny za wodę oraz opłaty abonamentowe.

L.p. Cena netto Cena brutto ( z VAT)
1. Cena za dostarczoną wodę 3,52 zł/m3 3,80 zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej w cyklu 1-miesięcznym 5,54 zł/odbiorcę 5,98 zł/odbiorcę
3. Stawka opłaty abonamentowej w cyklu 2-miesięcznym 6,76 zł/odbiorcę 7,30 zł/odbiorcę

 

Ceny za odprowadzanie ścieków oraz zrzut ścieków dowożonych.

L.p. Cena netto Cena brutto (z VAT)
1. Cena za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Skałowo, Iwno, Czerlejno, Gułtowy. 5,84 zł/m3 6,31 zł/m3
2. Cena za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 5,35 zł/m3 5,78 zł/m3

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

inż. Ryszard Dyzma